Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013

22 Май 2017 г.
ПРОЕКТ: BG161PO003-2.3.02-0152-C0001 "Енергийна ефективност чрез зелени инвестиции в ТПК "Бриз"

На 16.12.2013 г. Търговско - производствена кооперация "Бриз" сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.3.02-0152-C0001 по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. за осъществяване на проект "Енергийна ефективност чрез зелени инвестиции в ТПК "Бриз".

Очаквани резултати след реализирането на проекта са:
- Топлоизолирани 627,4 кв. м. стени на административната сграда на ТПК "Бриз";
- Топлоизолирани 886,9 кв. м. от покрива на административната сграда";
- Подменени 370,8 кв.м. дограма на административната сграда";
- Топлоизолирани 1446 кв. м. от фасадите на производствената сграда;
- Подменени 388 кв. м. дограма и 332 кв. м. прозрачен покрив на производствената сграда;
- Доставени и монтирани 19 бр. термопомпи въздух-въздух в административната сграда;
- Доставени и монтирани 42 бр. енергоспестяващи осветителни тела с мощност 2100W в Производствената зала на Производствената сграда;
- Изработени 50 бр. стикери и 1 бр. обозначителна табела, спазени изисквания за информираност и публичност по договора.

Очакваните резултати са изпълнени.