ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013

01 Май 2017 г.
ПРОЕКТ: BG161PO003-2.1.06-0028 "Повишаване на конкурентоспособността на ТПК "Бриз" чрез технологична модернизация на производството - доставка на оборудване за раздуване на PET бутилки"
На 29.03.2012 г. Търговско - производствена кооперация "Бриз" сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.06-0028 по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013 за осъществяване на проект "Повишаване на конкурентоспособността на ТПК "Бриз" чрез технологична модернизация на производството - доставка на оборудване за раздуване на PET бутилки".
Очакваните резултати след реализирането на проекта са:
- Увеличаване на производствения капацитет на предприятието със средно 45%;
- Намаляване на средната възраст на основното технологично оборудване в предприятието с 35%;
- Въвеждане в производство на между два и четири нови продукта;
- Въвеждане на една нова за предприятието услуга, свързана с раздуване на PET Бутилки посредством придобиване на собствен капацитет и отпадане използването на подизпълнители;
- Създаване на четири нови работни места при експедицията на готовите продукти.